ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ PEARSON CLINICAL ASSESSMENT

19-20 Oκτωβρίου

Οι κλίμακες νοημοσύνης Wechsler, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 70 ετών, έχουν συχνά αναθεωρηθεί για να ενσωματώσουν τις προόδους στο χώρο της νοητικής αξιολόγησης, για να επικαιροποιήσουν τις νόρμες των ολοένα εξελισσόμενων πληθυσμών και για να ανταποκριθούν στις κλινικές και πρακτικές ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών.

Η κλίμακα WAIS-IV αποτελεί την κορυφαία και συχνότερα χρησιμοποιούμενη κλίμακα αξιολόγησης ικανοτήτων των ενηλίκων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παρέχει μία πλήρη εικόνα των ικανοτήτων και του γνωστικού προφίλ του εξεταζόμενου και διευκολύνει τον εντοπισμό των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του. Τα αποτελέσματα συμβάλλουν στο σχεδιασμό θεραπευτικών παρεμβάσεων και σε αποφάσεις ένταξης σε κατάλληλα πλαίσια. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μίας πλήρους ψυχολογικής αξιολόγησης και προσφέρει πολύτιμη κλινική πληροφόρηση.

Η ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη χορήγηση, στη βαθμολόγηση και στην ερμηνεία της κλίμακας WAIS-IVGR είναι απαραίτητη για την ορθή χρήση και επιτυχή αξιοποίηση του συνόλου των δυνατοτήτων του εργαλείου.

 

ΓΕΝΙΚΑ

Γίνεται στην έδρα της ΜΟΤΙΒΟ Αξιολόγηση, Καλλιδρομίου 89 & Τσαμαδού, Εξάρχεια, Αθήνα.

Στοχεύει στη συστηματική εκπαίδευση ψυχολόγων, ώστε να μπορούν να χορηγήσουν, να βαθμολογήσουν και να αξιολογήσουν με επάρκεια την ελληνική σταθμισμένη έκδοση της Κλίμακας Νοημοσύνης Wechsler για Ενήλικες (WAIS–IVGR).

Απευθύνεται σε ψυχολόγους, που κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος. Το σεμινάριο διεξάγεται μόνο με τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων, δηλαδή 12 άτομα.

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο τηρείται σειρά προτεραιότητας. Η κράτηση της θέσης γίνεται μόνο με την πληρωμή όλου του ποσού ή προκαταβολής. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται παρά μόνον εάν το σεμινάριο ακυρωθεί με ευθύνη του διοργανωτή.

Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της Ατομικής Πρακτικής Άσκησης είναι η πρόσβαση στο Εγχειρίδιο και τα Υλικά του WAIS-IVGR.

 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το Σεμινάριο αποτελείται από 16 ώρες ομαδική δια ζώσης διδασκαλία και πρακτική άσκηση σε διάστημα 20 περίπου ημερών με δυνατότητα ανοιχτής ηλεκτρονικής επικοινωνίας για συζήτηση και διευκρινήσεις.

Διακρίνονται 2 μέρη της εκπαιδευτικής διαδικασίας:

ΜΕΡΟΣ Α: Ομαδική διά ζώσης διδασκαλία

  • Γενική ανασκόπηση της Κλίμακας και περιγραφή της ελληνικής στάθμισης
  • Διαδικασίες χορήγησης και βαθμολόγησης
  • Αναλυτική παρουσίαση των υποδοκιμασιών
  • Εξοικείωση με τον υπολογισμό των αρχικών και σύνθετων βαθμολογιών
  • Περιγραφή και ανάλυση των σύνθετων δεικτών
  • Ερμηνεία των αποτελεσμάτων, συζήτηση για την συγγραφή αναφοράς, καθώς και για θέματα διάγνωσης, θεραπευτικού σχεδιασμού και κλινικής χρησιμότητας του εργαλείου

ΜΕΡΟΣ Β: Ατομική Πρακτική Άσκηση

Προσομοίωση χορήγησης Χορήγηση της κλίμακας ως πρακτική εξάσκηση σε έναν εξεταζόμενο. Η χορήγηση πρέπει να βιντεοσκοπηθεί και να συμπληρωθεί άσκηση αυτοαξιολόγησης.

Ασκήσεις πρωτοκόλλου Ασκήσεις εξάσκησης και εξοικείωσης με διάφορες πλευρές του εργαλείου. Προβλέπεται προθεσμία παράδοσης των ασκήσεων πρωτοκόλλου WAIS-IVGR.

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ WAIS-IVGR ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΟΤΙΒΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ, ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ "ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ"

 

Πληροφορίες