RAVEN'S Educational CPM/ CVS

Το RAVEN'S Educational CPM/CVS είναι από τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα τεστ διεθνώς στην εκπαιδευτική και κλινική πράξη σε παιδιά ηλικίας 4-12 ετών.

Το τεστ αποδεικνύεται πολύτιμο στον επαγγελματία δίνοντάς του τη δυνατότητα αδρής εκτίμησης της γενικής νοημοσύνης χωρίς να απαιτεί τις ειδικές γνώσεις ψυχομετρίας και ψυχοδιαγνωστικής που κρίνονται διεθνώς απαραίτητες για τη χρήση μεγαλύτερων σε έκταση συστοιχιών αξιολόγησης της νοημοσύνης.

Η συστοιχία δοκιμασιών Raven’s Educational σχεδιάστηκε για να παρέχει σύντομα μη-λεκτικές και λεκτικές εκτιμήσεις της γενικής νοητικής ικανότητας παιδιών ηλικίας 4 έως 12 ετών. Αποτελείται από τις Έγχρωμες Μήτρες (Coloured Progressive Matrices) και για πρώτη φορά από τις Κλίμακες Λεξιλογίου (Crichton Vocabulary Scales).

Οι Έγχρωμες Μήτρες μετρούν τη μη-λεκτική ικανότητα του ατόμου να εξάγει συμπεράσματα σε οπτικοχωρικό πλαίσιο. Οι Κλίμακες Λεξιλογίου Crichton αξιολογούν τη λεκτική ικανότητα του ατόμου, η οποία σχετίζεται με την εξοικείωση που έχει κάποιος με συγκεκριμένες έννοιες και λεκτικές πληροφορίες. Ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων από τη χρήση των δύο κλιμάκων (CPM και CVS) ενδείκνυται για τη σφαιρικότερη εκτίμηση της γενικής νοητικής ικανότητας.

Χρησιμοποιείται σε οργανισμούς και ιδρύματα όπου υπάρχει ανάγκη για σύντομη εκτίμηση του γενικού νοητικού δυναμικού ενός ατόμου που χρήζει άμεσης παρεμβατικής αντιμετώπισης (π.χ. κλινικές ψυχικής υγείας, θεραπευτήρια, ειδικά και γενικά σχολεία κλπ). Το τεστ αποδεικνύεται πολύτιμο για τον επαγγελματία ψυχολόγο ή ειδικό παιδαγωγό, καθώς επίσης, για τον ερευνητή, δίνοντάς τους τη δυνατότητα αδρής εκτίμησης της γενικής νοημοσύνης.

Η συνδυαστική χρήση των Έγχρωμων Προοδευτικών Μητρών με μια πολύ γνωστή Λεξιλογική Δοκιμασία, αυτή του Crichton, είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του RAVEN’S EDUCATIONAL CPM/CVS, καθώς εμπλουτίζει την αρχική μη-λεκτική δοκιμασία νοημοσύνης με ένα σημαντικό στοιχείο λεκτικής νοημοσύνης. Άλλωστε, σύμφωνα με την ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία είναι αδιαμφισβήτητη η ικανότητα του λεξιλογίου να προβλέψει την ακαδημαϊκή επίδοση.

Το RAVEN’S CPM/CVS είναι από τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα τεστ στην εκπαιδευτική και κλινική πράξη διεθνώς. Τα τελευταία 50 χρόνια έχει σταθμιστεί σε δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο.

✔ Πολύτιμο εργαλείο για κάθε ειδικό Επιστήμονα όταν απαιτείται ανιχνευτική εκτίμηση της νοημοσύνης για αποκλεισμό νοητικού ελλείμματος, εκτίμηση της νοημοσύνης μεγάλων ομάδων, περαιτέρω αξιολόγηση, και για ερευνητικούς σκοπούς, καθώς προσφέρει σφαιρική εκτίμηση της νοημοσύνης σε σημαντικά σύντομο χρόνο (μέση διάρκεια χορήγησης 15 λεπτά περίπου για κάθε μία από τις δύο κλίμακές του).

✔ Πολύτιμο εργαλείο για τον Ψυχολόγο καθώς μπορεί να αξιολογήσει άτομα με γνωστικά ή νοητικά ελλείμματα ποικίλης αιτιολογίας με εύκολο και γρήγορο τρόπο. Επιπλέον, καθώς απαιτεί ελάχιστη κινητική δραστηριότητα, αποτελεί «δικαιότερη» κλίμακα μέτρησης της νοημοσύνης για άτομα με αυτισμό ή άτομα με σοβαρές κινητικές διαταραχές (π.χ., μυϊκή δυστροφία, εγκεφαλική παράλυση).

✔ Πολύτιμο εργαλείο για τον Λογοπεδικό/Λογοθεραπευτή καθώς δεν απαιτεί απαραίτητα λεκτική απόκριση (Κλίμακα Μητρών) από τον εξεταζόμενο και μπορεί να χορηγηθεί σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως άτομα με προβλήματα λόγου ή δυσκολίες ακοής.

✔ Πολύτιμο εργαλείο για τον Ειδικό Παιδαγωγό και την υποστήριξη του διδακτικού έργου σε ειδικές τάξεις και τμήματα ένταξης καθώς:

  • Δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις ψυχομετρίας και ψυχοδιαγνωστικής που είναι απαραίτητες για τη χρήση μεγαλύτερων συστοιχιών αξιολόγησης της νοημοσύνης (π.χ., WISC, WPPSI).
  • Προσφέρεται για την αξιολόγηση ατόμων από διαφορετικά πολιτισμικά και γλωσσικά περιβάλλοντα καθώς δεν επηρεάζεται από το κοινωνικο-πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών.
  • Υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων για εκπαιδευτική ένταξη (φοίτηση σε δομές ειδικής εκπαίδευσης ή σε ταχύρυθμα/εμπλουτισμένα προγράμματα).

✔ Πολύτιμο εργαλείο για τον Παιδαγωγό Γενικής Αγωγής ώστε να ενισχύσει ή να απορρίψει υποθέσεις για νοητική αδυναμία ή μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών (αν δεν υπάρχει απόκλιση μεταξύ ικανότητας και επίδοσης σε ακαδημαϊκά έργα).

Το RAVEN’S Educational CPM/CVS σταθμίστηκε για τον ελληνικό πληθυσμό από την ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. με την άδεια και την τελική έγκριση της NCS Pearson Inc. Κατά την ελληνική στάθμιση τηρήθηκαν αυστηρά οι προδιαγραφές διασφάλισης της ψυχομετρικής αρτιότητας, της εννοιολογικής εγκυρότητας και οι πρότυπες διαδικασίες προσαρμογής ξενόγλωσσων ψυχομετρικών εργαλείων.

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Ελληνικής Στάθμισης:

Συχνές ερωτήσεις

Οι Κλίμακες CPM και CVS έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μη λεκτικές και λεκτικές μετρήσεις, αντίστοιχα, της γενικής νοητικής ικανότητας σε παιδιά ηλικίας 4 έως 11 ετών. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το συγκεκριμένο εργαλείο προορίζεται να λειτουργήσει ως ένα ανιχνευτικό μέσο και εαν αναδειχθούν δυσκολίες, το παιδί θα πρέπει να παραπεμφθεί για περαιτέρω αξιολόγηση. Σε κάθε περίπτωση οι εξεταστές θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα χρησιμοποιήσουν και τις δύο Κλίμακες (CPM και CVS) ή εάν η χρήση της μιας εκ των δύο ικανοποιεί τις ανάγκες της αξιολόγησης που διενεργούν.

Οι Έγχρωμες Προοδευτικές Μήτρες και Κλίμακες Λεξιλογίου Crichton (Raven’s CPM/CVS) δίνουν τη δυνατότητα μετατροπής των αρχικών βαθμολογιών (raw scores) σε τυπικές βαθμολογίες με μέση τιμή 100 και Τυπική Απόκλιση 15. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι βαθμολογίες είναι σε βήματα 5 βαθμών, καθώς ο σχετικά μικρός αριθμός των στοιχείων του τεστ δεν θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερο βαθμό ακρίβειας.

Διατίθενται τα εκατοστημόρια, τα οποία αντιστοιχούν στις τυπικές βαθμολογίες.

Μπορούν να υπολογιστούν τα ισοδύναμα ηλικίας (age equivalents).

Μπορεί να γίνει ανάλυση διαφορών (discrepancy analysis) ανάμεσα στις μήτρες (CPM) και στις Κλίμακες Λεξιλογίου (CVS).

Λόγω της πολυπλοκότητας της χορήγησης, της διάγνωσης, της αξιολόγησης και της σημαντικής θέσης των αποτελεσμάτων του τεστ στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων, οι εξεταστές που χρησιμοποιούν τις Έγχρωμες Προοδευτικές Μήτρες και Κλίμακες Λεξιλογίου Crichton (Raven’s CPM/CVS) πρέπει να έχουν κατάρτιση και εμπειρία στη χορήγηση και στην ερμηνεία σταθμισμένων εκπαιδευτικών ή κλινικών εργαλείων. Θα πρέπει, επίσης, να έχουν εμπειρία στην εξέταση ατόμων των οποίων η ηλικία, το γλωσσικό υπόβαθρο και το κλινικό, πολιτισμικό ή εκπαιδευτικό ιστορικό είναι παρόμοια με εκείνα των ανθρώπων που θα εξετάσουν.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εξεταστές που χρησιμοποιούν τις Έγχρωμες Προοδευτικές Μήτρες και Κλίμακες Λεξιλογίου Crichton (Raven’s CPM/CVS) θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στη διδασκαλία, την ειδική αγωγή, την εργοθεραπεία, τη λογοθεραπεία, την κλινική ψυχολογία ή τη σχολική ψυχολογία.

Αυτό το εργαλείο έχει στόχο την μέτρηση κάποιων πλευρών της γενικής νοητικής ικανότητας. Εάν ο χρήστης του τεστ αντιμετωπίσει δυσκολίες στην ερμηνεία των βαθμολογιών, θα πρέπει να αναζητήσει εποπτεία, κατά περίπτωση.

Τα αποτελέσματα του τεστ πρέπει πάντοτε να ερμηνεύονται λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και την τρέχουσα συναισθηματική κατάσταση του εξεταζόμενου, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων προσοχής, κινήτρου και γλωσσικής κατανόησης.

 

Οι Έγχρωμες Προοδευτικές Μήτρες και Κλίμακες Λεξιλογίου Crichton (Raven’s CPM/CVS) μπορούν να χορηγηθούν μόνο ατομικά.

 

Η χορήγηση των Έγχρωμων Προοδευτικών Μητρών και Κλιμάκων Λεξιλογίου Crichton (Raven’s CPM/CVS) διαρκεί περίπου 30 λεπτά (περίπου 15 λεπτά για κάθε τεστ).

Το ερώτημα της διαπολιτισμικής εγκυρότητας των Έγχρωμων Προοδευτικών Μητρών έχει διερευνηθεί σε πολλές μελέτες συνήθως με θετικά αποτελέσματα. Ειδικότερα, οι Έγχρωμες Προοδευτικές Μήτρες ως μη λεκτική δοκιμασία θεωρείται ότι εξασφαλίζουν δικαιότερη μέτρηση της νοητικής ικανότητας για διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες. Ως μη λεκτική σύντομη δοκιμασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

-Σε παιδιά που δε μιλούν καλά την ελληνική γλώσσα

-Σε παιδιά που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια

-Σε παιδιά που έχουν κινητικά προβλήματα

-Σε παιδιά που έχουν προβλήματα ακοής

-Σε παιδιά που αντιμετωπίζουν αναπτυξιακές διαταραχές

Η διαδικασία στάθμισης βασίστηκε στην πιο σύγχρονη (έγχρωμη) βρετανική έκδοση (Raven, 2008) κατόπιν προσαρμογής κι εκτεταμένης πιλοτικής μελέτης σε ελληνικό πληθυσμό. Η μελέτη στάθμισης για τη δημιουργία νορμών στα ελληνικά, πραγματοποιήθηκε από τη ΜΟΤΙΒΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, κάτω από την επιστημονική ευθύνη του κ. Γεωργίου Δ. Σιδερίδη, Καθηγητή Παιδαγωγικής Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Το δείγμα συμπεριέλαβε 1001 παιδιά από τα δύο φύλα προερχόμενα από 13 γεωγραφικά διαμερίσματα και από 8 διαφορετικές ομάδες εκπαιδευτικού επιπέδου των γονέων.

Οι μετρήσεις νοημοσύνης με το Raven CPM συγκρίνονται ευνοϊκά με αντίστοιχες μετρήσεις περισσότερο εκτεταμένων τεστ νοημοσύνης (όπως το WISC) στην εκτίμηση γνωστικών παραγόντων που σχετίζονται με τη σχολική επίδοση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο το τεστ χαρακτηρίζεται από στατιστικά επαρκή διαχρονική προβλεπτική εγκυρότητα που φαίνεται να επηρεάζεται πολύ λίγο ή ελάχιστα από το κοινωνικοπολιτισιτκό υπόβαθρο των μαθητών.

Πληροφορίες

Αναλώσιμα