WPPSI-III GR (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - 3rd Edition)

Η κλίμακα WPPSI-III (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence- Third Edition) αποτελεί ένα ατομικά χορηγούμενο κλινικό εργαλείο το οποίο σχεδιάστηκε για την αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιών με ηλικία από 2 έτη και 6 μήνες έως και 7 έτη και 3 μήνες, και είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη κλίμακα αξιολόγησης ικανοτήτων παιδιών προσχολικής ηλικίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Κλίμακα Νοημοσύνης για Παιδιά Προσχολικής και Πρώτης Σχολική Ηλικίας (WPPSI-III) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σφαιρική εκτίμηση της γενικής νοητικής ικανότητας. Επίσης, μπορεί να αποτελέσει μέρος αξιολόγησης για τον προσδιορισμό νοητικής χαρισματικότητας, γνωστικών αναπτυξιακών καθυστερήσεων και μαθησιακών δυσκολιών. Τα αποτελέσματα προσφέρουν καθοδήγηση για την ένταξη του παιδιού σε κλινικά και/ή εκπαιδευτικά προγράμματα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για ερευνητικούς σκοπούς.

Το WPPSI-IIIGR διατηρεί την παράδοση των τεστ του Wechsler. Η δομή του σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις αναθεωρήθηκε με στόχο την ενσωμάτωση των νεότερων θεωριών για τη νοητική αξιολόγηση των παιδιών λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές γνωστικές μεταβολές σε αυτό το ηλικιακό φάσμα.

Λόγω των πολύ σημαντικών αλλαγών που παρατηρούνται στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών από τα 2:6 έτη έως τα 7:3 έτη δημιουργήθηκαν δύο μεγάλες ηλικιακές ομάδες (2:6-3:11 και 4:0-7:3) με διαφορετικές συστοιχίες υποδοκιμασιών για κάθε ομάδα, μειώνοντας έτσι ταυτόχρονα το αδικαιολόγητο άγχος ή την κόπωση των μικρότερων παιδιών. Σε κάθε μία από αυτές τις ομάδες αντιστοιχούν περισσότερες ηλικιακές υποκατηγορίες με τις αντίστοιχες νόρμες για κάθε υποκατηγορία.

Το WPPSI-ΙΙΙ σταθμίστηκε για τον ελληνικό πληθυσμό από την ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. με την άδεια και την τελική έγκριση της NCS Pearson Inc. Κατά την ελληνική στάθμιση τηρήθηκαν αυστηρά οι προδιαγραφές διασφάλισης της ψυχομετρικής αρτιότητας, της εννοιολογικής εγκυρότητας και οι πρότυπες διαδικασίες προσαρμογής ξενόγλωσσων ψυχομετρικών εργαλείων.

Επιστημονική Διεύθυνση της Ελληνικής Στάθμισης:

Το εξεταστικό υλικό του WPPSI-IIIGR περιλαμβάνει:

  1. Εγχειρίδιο Χορήγησης και Βαθμολόγησης
  2. Βιβλίο Ερεθισμάτων 1
  3. Βιβλίο Ερεθισμάτων 2
  4. Φόρμα Καταγραφής για τις ηλικές 2:6-3:11 (πακέτο των 25)
  5. Φόρμα Καταγραφής για τις ηλικές 4:0-7:3 (πακέτο των 25)
  6. Φυλλάδιο Απαντήσεων (πακέτο των 25)
  7. Κλείδα βαθμολόγησης Αναζήτησης Συμβόλων και Κωδικοποίησης
  8. Σχέδιο Κύβων (σετ 14 κύβων σε κουτί)
  9. 2 μολύβια χωρίς γόμα
  10. Παζλ για τη Συναρμολόγηση Αντικειμένων

Διατίθεται σε ειδική εύχρηστη τσάντα backpack

Προαιρετικά διατίθεται μετά από ειδική παραγγελία το Technical Manual WPPSI-III, εισαγόμενο, αμερικάνικη έκδοση (https://www.motiboaxiologisi.gr/tools2.php?nid=14).

Συχνές ερωτήσεις

Το WPPSI-IIIGR μπορούν να προμηθευτούν και να χρησιμοποιήσουν ψυχολόγοι με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

H εκπαίδευση στο τεστ δεν αποτελεί προϋπόθεση για την αγορά του, θεωρείται όμως απαραίτητη για την ορθή χρήση του εργαλείου, τόσο κατά τη χορήγηση και βαθμολόγηση όσο και για την αξιοποίηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

Η ΜΟΤΙΒΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, αποκλειστικός επίσημα εγκεκριμένος διοργανωτής σεμιναρίων για τα σταθμισμένα τεστ της NCS Pearson, Inc. διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα σεμινάρια εκπαίδευσης στο WPPSI-III GR που μπορούν να παρακολουθήσουν ψυχολόγοι, κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Όλα τα έντυπα και τα υλικά που συνοδεύουν τα τεστ της Pearson Assessment προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή τους με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, στο σύνολο, τμηματικά ή περιληπτικά. Η αναπαραγωγή των Φυλλαδίων Απαντήσεων ή της Φόρμας Καταγραφής με σκοπό είτε την πώληση, είτε τη δωρεά ή την προσωπική χρήση, καταπατά τους σχετικούς νόμους και διώκεται ποινικά. Καμία τροποποίηση, προσαρμογή ή ειδική έκδοση δε μπορεί να γίνει, χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη. Προκειμένου να προμηθευτείτε αναλώσιμα υλικά, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη ΜΟΤΙΒΟ Αξιολόγηση.

Η διαδικασία στάθμισης της συστοιχίας δοκιμασιών του WPPSI-III βασίστηκε στη Βρετανική έκδοση (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-Third Edition, 2003) κατόπιν προσαρμογής κι εκτεταμένης πιλοτικής μελέτης στον ελληνικό πληθυσμό.

Η στάθμιση έγινε από την ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. με την άδεια της NCS PEARSON Inc. με την επιστημονική ευθύνη του κ. Γεώργιου Δ. Σιδερίδη, Καθηγητή Παιδαγωγικής Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ.

Το συνολικό δείγμα στάθμισης ήταν 891 παιδιά από τα δύο φύλα, προερχόμενα από 6 διαφορετικές ομάδες ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων. Διαστρωματώθηκε με βάση 13 γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας.

Η αξιολόγηση με το WPPSI-III βοηθά στον εντοπισμό μαθητών με γνωσιακά ελλείμματα που μπορούν να επωφεληθούν από εξειδικευμένη παρέμβαση ή τοποθέτηση σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συμβάλλει στην αξιολόγηση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, αναπτυξιακές διαταραχές ή χαρισματικών παιδιών. Μπορεί να προσδιορίσει την επίδραση τραυματικής εγκεφαλικής βλάβης στις γνωστικές λειτουργίες και τη νοητική λειτουργικότητα.

 

Πληροφορίες

Αναλώσιμα