WAIS-IV GR (Wechsler Adult Intelligence Scale - 4th Edition)

Η Κλίμακα Νοημοσύνης Ενηλίκων Wechsler, Τέταρτη Έκδοση (WAIS–IV) αποτελεί ένα ατομικά χορηγούμενο κλινικό εργαλείο το οποίο σχεδιάστηκε για την αξιολόγηση της γνωστικής ικανότητας εφήβων και ενηλίκων, με ηλικίες από 16 έτη και 0 μήνες έως 90 έτη και 11 μήνες.

Είναι η συχνότερα χρησιμοποιούμενη κλίμακα αξιολόγησης νοητικών ικανοτήτων ενηλίκων σε παγκόσμιο επίπεδο. Για πρώτη φορά σταθμίστηκε στον ελληνικό πληθυσμό η τέταρτη έκδοση WAIS-IV.

Η έκδοση αυτή παρέχει σύνθετες βαθμολογίες και βαθμολογίες υποδοκιμασιών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τη νοητική λειτουργικότητα σε συγκεκριμένες γνωστικές περιοχές. Επίσης, παρέχει μία σύνθετη βαθμολογία, η οποία αντιπροσωπεύει τη γενική νοητική ικανότητα (ΓΔΝ Συνολικής Κλίμακας).

Ως ψυχοεκπαιδευτικό εργαλείο, το WAIS–IVGR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ολοκληρωμένη εκτίμηση της γενικής γνωστικής λειτουργικότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τμήμα αξιολόγησης για τον εντοπισμό μαθησιακών δυσκολιών, νοητικής χαρισματικότητας και γνωστικών δυνατοτήτων και αδυναμιών, και για αξιολόγηση σε εξεταζόμενους με ποικίλες νευρολογικές καταστάσεις. Τα αποτελέσματα μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων και αποφάσεων ένταξης σε κατάλληλα πλαίσια, προσφέροντας πολύτιμη κλινική πληροφόρηση, εκτιμήσεις ακαδημαϊκής και νευροψυχολογικής λειτουργικότητας, καθώς και αξιόπιστα και έγκυρα δεδομένα για ερευνητικούς σκοπούς.

Στην Ελλάδα η στάθμιση έγινε από τη ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. με την άδεια της NCS PEARSON Inc.

Tην επιστημονική ευθύνη είχε η κα Αριάδνη Στογιαννίδου, καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Κατά την ελληνική στάθμιση τηρήθηκαν αυστηρά οι προδιαγραφές διασφάλισης της ψυχομετρικής αρτιότητας, της εννοιολογικής εγκυρότητας και οι πρότυπες διαδικασίες προσαρμογής ξενόγλωσσων ψυχομετρικών εργαλείων.

Το εξεταστικό υλικό του WAIS-IVGR περιλαμβάνει:

 1. Εγχειρίδιο Χορήγησης και Βαθμολόγησης
 2. Βιβλίο Ερεθισμάτων 1
 3. Βιβλίο Ερεθισμάτων 2
 4. Φόρμα Καταγραφής (πακέτο των 25)
 5. Φυλλάδιο Απαντήσεων 1 (πακέτο των 25)
 6. Φυλλάδιο Απαντήσεων 2 (πακέτο των 25)
 7. Κλείδα βαθμολόγησης Ακύρωσης
 8. Κλείδα βαθμολόγησης Κωδικοποίησης
 9. Κλείδα βαθμολόγησης Αναζήτησης Συμβόλων
 10. Σχέδιο Κύβων (σετ 9 κύβων σε κουτί)
 11. Μολύβι χωρίς γόμα

Διατίθεται σε ειδική εύχρηστη τσάντα backpack

Προαιρετικά διατίθεται μετά από ειδική παραγγελία το Technical and Interpretive Manual WAIS-IV, εισαγόμενο, αμερικάνικη έκδοση (https://www.motiboaxiologisi.gr/tools2.php?nid=13).

Συχνές ερωτήσεις

Το WAIS-IVGR μπορούν να προμηθευτούν και να χρησιμοποιήσουν ψυχολόγοι με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

H εκπαίδευση στο τεστ δεν αποτελεί προϋπόθεση για την αγορά του, θεωρείται όμως απαραίτητη για την ορθή χρήση του εργαλείου, τόσο κατά τη χορήγηση και βαθμολόγηση όσο και για την αξιοποίηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

 

Όπως αναφέρεται και στο Εγχειρίδιο Χορήγησης και Βαθμολόγησης του WAIS-IVGR (Κεφάλαιο 1, Ευθύνες του Χρήστη): 

«...Δεδομένης της πολυπλοκότητας της χορήγησης, της διάγνωσης και της ερμηνείας της κλίμακας, οι χρήστες του WAIS–IVGR οφείλουν να έχουν εκπαιδευθεί και να διαθέτουν εμπειρία στη χορήγηση και ερμηνεία σταθμισμένων κλινικών εργαλείων. Επιπλέον, οφείλουν να διαθέτουν εμπειρία ή να έχουν εκπαιδευθεί στην εξέταση ατόμων των οποίων η ηλικία, το γλωσσικό υπόβαθρο και το κλινικό, πολιτισμικό ή εκπαιδευτικό προφίλ είναι παρόμοιο με εκείνο των ατόμων τα οποία θα εξετάζουν...

...Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι χρήστες του WAIS–IVGR οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει την απαιτούμενη επίσημη εκπαίδευση στην ψυχολογική αξιολόγηση. Παρόλο που κάποιος που έχει εκπαιδευθεί στην τεχνική διαδικασία της χορήγησης μπορεί –υπό εποπτεία– να χορηγήσει τις υποδοκιμασίες και να βαθμολογήσει τις απαντήσεις, ωστόσο τα αποτελέσματα πρέπει πάντα να ερμηνεύονται από άτομα με την κατάλληλη εκπαίδευση στην ψυχολογική αξιολόγηση. Επιπλέον, οι χρήστες της κλίμακας πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις Τυπικές Αρχές της Εκπαιδευτικής και Ψυχολογικής Αξιολόγησης (Standards∙ American Educational Research Association, American Psychological Association & National Council on Measurement in Education, 1999) καθώς και με τις Διεθνείς Οδηγίες για τη Χρήση Τεστ: Έκδοση 2000 (International Test Commission/ITC, 2000)...»

Περισσότερα στοιχεία για την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης, μπορείτε να βρείτε στο Εγχειρίδιο του Χορήγησης και Βαθμολόγησης, Κεφάλαιο 1.

Η ΜΟΤΙΒΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, αποκλειστικός επίσημα εγκεκριμένος διοργανωτής σεμιναρίων για τα σταθμισμένα τεστ της NCS Pearson, Inc. διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα σεμινάρια εκπαίδευσης στο WAIS-IVGR που  μπορούν να παρακολουθήσουν ψυχολόγοι, κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Όλα τα έντυπα και τα υλικά που συνοδεύουν τα τεστ της Pearson Assessment προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή τους με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, στο σύνολο, τμηματικά ή περιληπτικά. Η αναπαραγωγή των Φυλλαδίων Απαντήσεων ή της Φόρμας Καταγραφής με σκοπό είτε την πώληση, είτε τη δωρεά ή την προσωπική χρήση, καταπατά τους σχετικούς νόμους και διώκεται ποινικά. Καμία τροποποίηση, προσαρμογή ή ειδική έκδοση δε μπορεί να γίνει, χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη. Προκειμένου να προμηθευτείτε αναλώσιμα υλικά, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη ΜΟΤΙΒΟ Αξιολόγηση.

 

Το δείγμα της κυρίως μελέτης περιλάμβανε 895 υποκείμενα χωρισμένα σε 13 ηλικιακές κατηγορίες από 16:0 έως 90:11 έτη.

H αναλογία φύλου στο δείγμα ήταν σύμφωνη με την κατανομή φύλου στον πληθυσμό. 

Το δείγμα χωρίστηκε σε τρεις μεγάλες εκπαιδευτικές κατηγορίες: Υποχρεωτική εκπαίδευση ή λιγότερο (0 έως 9 έτη), Μέση εκπαίδευση (10-12 έτη) και Ανώτερη/Ανώτατη εκπαίδευση (13 και περισσότερα έτη).

Το δείγμα χωρίστηκε με βάση τη γεωγραφική διαστρωμάτωση του πληθυσμού.

Η Ελληνική Έκδοση του WAIS–IV έδειξε πολύ υψηλή εγκυρότητα και αξιοπιστία. Η αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων (συντελεστής συσχέτισης r του Pearson μεταξύ των βαθμών της πρώτης και της δεύτερης χορήγησης) κυμάνθηκε μεταξύ 0,87 και 0,94, με τον ΔΤΕ να έχει τη μικρότερη και τον ΓΔΝ να έχει τη μεγαλύτερη σταθερότητα.

Η εσωτερική συνέπεια (α του Cronbach) κυμάνθηκε μεταξύ 0,90 και 0,97, με τον ΔΕΜ να έχει τη μικρότερη και τον ΓΔΝ να έχει τη μεγαλύτερη τιμή. Οι συσχετίσεις μεταξύ των βαθμών των διαφόρων υποδοκιμασιών κυμάνθηκαν μεταξύ 0,36 (μεταξύ Αναζήτησης Συμβόλων και Κατανόησης) και 0,76 (μεταξύ Λεξιλογίου και Κατανόησης), όπου οι υποδοκιμασίες που αντιστοιχούν στον ίδιο Δείκτη είχαν μεγαλύτερη συσχέτιση μεταξύ τους απ’ ότι με άλλες υποδοκιμασίες. 

 

Η Επιβεβαιωτική Ανάλυση Παραγόντων έδειξε ότι το ελληνικό δείγμα ταιριάζει πολύ καλά στο ιεραρχικό μοντέλο τεσσάρων παραγόντων που προτάθηκε για το WAIS–IV, όπως περιγράφεται στο Technical and Interpretive Manual.

Επιστημονική Διεύθυνση:

Στογιαννίδου Αριάδνη

Καθηγήτρια Διαγνωστικών Μεθόδων και Συμβουλευτικής, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ

 

Επιστημονική Ομάδα Έργου:

Ακριτίδου Μαρία, Σχολική Ψυχολόγος

Γιαγλής Γεώργιος, Ειδικός Νευρολόγος, Ψυχολόγος

Κουιμτζή Ελένη-Μαρία, Ψυχολόγος

Μαντζιαβά Κωνσταντίνα, Ψυχολόγος

Μπόζας Αντώνης, Ψυχολόγος

Νεάρχου Φοινίκη, Ψυχολόγος

Τσαπουτζόγλου Μαλαματή, Ψυχολόγος

Φλωρεντίν Νέλλη, Ψυχολόγος

Χατζηλάμπου Περσεφόνη, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια

 

Σύμβουλοι:

Δρ Jianjun Zhu
Διευθυντής Ψυχομετρικής Τμήματος Κλινικής Αξιολόγησης, Pearson US

Paul McKeown
Διευθυντής Διεθνούς Ανάπτυξης, Pearson

 

Οργανισμοί-Φορείς:

Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Α' Ψυχιατρική Κλινική (Υπεύθυνοι συνεργασίας: Αλεβίζου Σταυρούλα και Ζαλώνης Ιωάννης)

Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας (Υπεύθυνοι συνεργασίας: Φώτου Ελένη και Καρατζογλίδου Ανατολή)

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ειδίκευσης Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ (Υπεύθυνη συνεργασίας: Κοσμίδου Μαρία-Ελένη)

 

Πληροφορίες

Αναλώσιμα