ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ PEARSON CLINICAL ASSESSMENT

WPPSI-III GR

Το WPPSI–III αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης του νοητικού δυναμικού παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Διατηρεί την παράδοση και την λογική των τεστ του Wechsler (WISC, WAIS). Αποτελείται από κλίμακες που αντιπροσωπεύουν την γνωστική λειτουργία σε λεκτικά και πρακτικά γνωστικά πεδία και παρέχει ένα συνολικό αποτέλεσμα που εκφράζει την γενική νοητική ικανότητα.

Λαμβάνει υπόψη τις μεγάλες αναπτυξιακές γνωστικές μεταβολές που παρατηρούνται σε αυτό το ηλικιακό φάσμα και προσφέρει πολύτιμη πληροφόρηση για αποφάσεις ένταξης σε εκπαιδευτικά ή/ και κλινικά προγράμματα παρέμβασης.

Η ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην χορήγηση, στη βαθμολόγηση και στην ερμηνεία της κλίμακας WPPSI-IIIGR, είναι απαραίτητη για την ορθή χρήση και επιτυχή αξιοποίηση του συνόλου των δυνατοτήτων του εργαλείου.

ΓΕΝΙΚΑ

Στοχεύει στη συστηματική εκπαίδευση ψυχολόγων, ώστε να μπορούν να χορηγήσουν, να βαθμολογήσουν και να αξιολογήσουν με επάρκεια την ελληνική σταθμισμένη έκδοση της Κλίμακας Νοημοσύνης Wechsler για Παιδιά Σχολικής και Πρώτης Σχολικής ηλικίας  (WPPSI–IIIGR).

Απευθύνεται σε ψυχολόγους, που κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος. Το σεμινάριο διεξάγεται μόνο με τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού συμμετοχών, δηλαδή 12 άτομα.

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο τηρείται σειρά προτεραιότητας. Η κράτηση της θέσης γίνεται με την πληρωμή όλου του ποσού ή προκαταβολής. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται παρά μόνον εάν το σεμινάριο ακυρωθεί με ευθύνη του διοργανωτή.

Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της Ατομικής Πρακτικής Άσκησης είναι η πρόσβαση στο Εγχειρίδιο και τα Υλικά του WPPSI–IIIGR.

 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το Σεμινάριο αποτελείται από 16 ώρες διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης σε διάστημα 20 περίπου ημερών με δυνατότητα ανοιχτής ηλεκτρονικής επικοινωνίας για συζήτηση, και διευκρινήσεις.

Διακρίνονται 2 μέρη της εκπαιδευτικής διαδικασίας:

ΜΕΡΟΣ Α: Ομαδική διδασκαλία

  • Γενική ανασκόπηση της Κλίμακας και περιγραφή της ελληνικής στάθμισης
  • Διαδικασίες χορήγησης και βαθμολόγησης
  • Αναλυτική παρουσίαση των υποδοκιμασιών
  • Εξοικείωση με τον υπολογισμό των αρχικών και σύνθετων βαθμολογιών
  • Περιγραφή και ανάλυση των σύνθετων δεικτών
  • Ερμηνεία των αποτελεσμάτων, συζήτηση για την συγγραφή αναφοράς, καθώς και για θέματα διάγνωσης, θεραπευτικού σχεδιασμού και κλινικής χρησιμότητας του εργαλείου

ΜΕΡΟΣ Β: Ατομική Πρακτική Άσκηση

Προσομοίωση χορήγησης Χορήγηση της κλίμακας ως πρακτική εξάσκηση σε έναν εξεταζόμενο. Η χορήγηση πρέπει να βιντεοσκοπηθεί και να συμπληρωθεί άσκηση αυτοαξιολόγησης.

Ασκήσεις πρωτοκόλλου Ασκήσεις εξάσκησης και εξοικείωσης με διάφορες πλευρές του εργαλείου. Προβλέπεται προθεσμία παράδοσης των ασκήσεων πρωτοκόλλου WPPSI–IIIGR.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ, ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ

"ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ"

Πληροφορίες